Skip to content


Statut

Pročišćeni tekst Statuta obuhvaća Statut koji je Skupština Hrvatskog psihijatrijskog društva donijela na svojoj sjednici održanoj dana 15. travnja 2011. godine i izmjene i dopune Statuta donijete na Izvanrednoj skupštini održanoj dana  6. lipnja 2014. godine.

Predsjednik
Hrvatskog psihijatrijskog društva:
prof.dr.sc. Vlado Jukić

 

STATUT
HRVATSKOG PSIHIJATRIJSKOG DRUŠTVA
(pročišćeni tekst)

 

 I.   OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Hrvatsko psihijatrijsko društvo je udruga u koju se, radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i zadataka, dragovoljno udružuju svi psihijatri i stručnjaci srodnih disciplina, koji rade ili žele raditi na polju zaštite i unaprjeđenja duševnog zdravlja u Republici Hrvatskoj.

 

Članak 2.

Naziv udruge je Hrvatsko psihijatrijsko društvo (u daljnjem tekstu Društvo).

Naziv Društva u prijevodu na engleski jezik je Croatian Psychiatric Association

Sjedište Društva je u Zagrebu, Bolnička cesta 32.

 

Članak 3.

Društvo ima svojstvo pravne osobe i upisano je u Registar udruga Republike Hrvatske.

Rad društva je javan i određen odredbama ovog Statuta.

 

Članak 4.

Društvo ima svoj pečat okruglog oblika promjera35 mm, u sredini je crtež Republike Hrvatske i znak grčkog slova psi s upisanim tekstom po obodu pečata: Hrvatsko psihijatrijsko društvo Zagreb i Croatian Psychiatric Association.

 

II.  CILJEVI I DJELATNOST DRUŠTVA

Članak 5.

Osnovni ciljevi i djelatnost Društva su:

 1. rad na stalnom stručnom i znanstvenom usavršavanju svojeg članstva kroz organiziranje  stručnih i znanstvenih sastanaka i kongresa, seminara i predavanja, te tečajeva usavršavanja
 2. aktivna suradnja sa srodnim znanstvenim, nastavnim i zdravstvenim organizacijama u svrhu što uspješnijeg rada na stručnom i znanstvenom području
 1. predstavljanje psihijatrijske struke u stručnim i znanstvenim tijelima Hrvatskog liječničkog zbora kroz zborska stručna psihijatrijska društva
 1. suradnja sa stručnim i znanstvenim društvima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu na područjima od zajedničkog interesa
 1. kontinuirano praćenje stanja duševnog zdravlja populacije;
 1. borba za osiguravanje odgovarajućih uvjeta rada te primjerenu organizaciju psihijatrijske skrbi u Republici Hrvatskoj
 1. skrb o poboljšanju uvjeta liječenja i života duševnih bolesnika, podizanje nivoa svijesti društva za bolje prihvaćanje i liječenje duševnih bolesnika i skrbi o njima;
 1. organiziranje kongresa psihijatara Hrvatske svake četiri godine;
 1. izdavanje Biltena Društva, časopisa i drugih publikacija, u skladu s postojećim propisima
 1. njegovanje i razvijanje načela liječničke etike kod svojih članova
 1. nadzor nad stručnim radom svojih članova u suradnji s liječničkom komorom.
 1. poduzimanje mjera za zaštitu stručnosti rada svojih članova i za zaštitu bolesnika

 

III.  ČLANSTVO U DRUŠTVU

Članak 6.

Članovi Društva su redoviti, izvanredni i počasni.

Redovitim članovima Društva mogu postati doktori medicine psihijatri i specijalizanti iz psihijatrije.

Izvanredni članovi su doktori medicine, psihijatri i drugi profesionalci i neprofesionalci iz inozemstva, te stručnjaci srodnih disciplina koji se bave poslovima zaštite i unaprjeđenja duševnog zdravlja ili se žele u tome angažirati.

Skupština društva može na prijedlog Upravnog odbora ili Savjeta Društva proglasiti počasnim članom osobu koja je naročito pridonijela ostvarenju ciljeva Društva.

 

Članak 7.

Prijam u članstvo Društva obavlja se na temelju pisanog zahtjeva.

Društvo vodi popis svojih članova.

Članak 8.

Članstvo u Društvu prestaje

 1. dobrovoljnim istupanjem
 2. brisanjem iz članstva
 3. isključenjem

Izjava o istupanju iz članstva podnosi se pisanim putem Upravnom odboru.

Odluku o brisanju  iz članstva donosi Skupština Društva ako član ne podmiruje članarinu najmanje kroz jednu godinu nakon pisane opomene.

Isključenje se primjenjuje prema članu koji se svojim društvenim, stručnim i etičkim stavovima ogriješio o Statut Društva. Odluku o isključenju donosi Etičko povjerenstvo. Protiv odluke Etičkog povjerenstva može se podnijeti prigovor Skupštini. Odluka Skupštine je konačna.

 

IV.  PRAVA I OBVEZE ČLANOVA DRUŠTVA

Članak 9.

Svi članovi Društva dužni su poštivati odredbe Statuta i odluke nadležnih tijela Društva donesene u skladu sa Statutom. Svi članovi Društva imaju jednaka prava i obveze:

-          birati i biti birani u tijela Društva (redoviti članovi)

-          davati prijedloge i mišljenja o radu Društva

-          biti obaviješteni o radu Društva i njegovih tijela

-          predlagati programe i planove rada Društva

-          sudjelovati u izvršenju zadataka koje im povjeri Skupština i predsjednik Društva.

-          surađivati u stručnom časopisu Društva, njegovoj Web stranici, te drugim glasilima koje bi Društvo izdavalo.

Izvanredni i počasni članovi Društva ne mogu birati i biti birani u tijela Društva.

 

 V.   TIJELA DRUŠTVA

Članak 10.

Tijela Društva su:

 1. Skupština Društva
 2. Predsjednik i tri dopredsjednika
 3. Glavni tajnik
 4. Upravni odbor
 5. Savjet Društva
 6. Nadzorni odbor
 7. Etičko povjerenstvo

 

1. Skupština Društva

Članak 11.

Skupština je najviše tijelo Društva, a čine je svi redoviti članovi Društva.

Skupština se sastaje najmanje jednom godišnje po isteku poslovne godine, odnosno prema potrebi.

Izborna skupština se obvezno sastaje svake četiri godine.

 Izvanrednu skupštinu saziva predsjednik Društva na zahtjev najmanje 20 članova Društva ili najmanje dva ogranka Društva, a mora se održati najkasnije u roku mjesec dana od podnošenja zahtjeva.

 

Članak 12.

Skupština raspravlja i odlučuje o temeljnim ciljevima i djelatnostima Društva.

Skupština Društva:

 1. donosi Statut Društva, njegove izmjene i dopune
 2. donosi Poslovnik o radu Društva i njegovih tijela
 3. donosi Etički kodeks društva
 4. donosi programske orijentacije Društva, program rada, godišnji financijski plan i završni račun
 5. bira predsjednika, izabranog predsjednika, dopredsjednike i glavnog tajnika
 6. određuje visinu godišnje članarine
 7. rješava organizacijska pitanja Društva
 8. razmatra stručna načela rada i znanstveno istraživačke aktivnosti uključujući i organizaciju simpozija i drugih stručnih skupova
 9. donosi odluke o izdavanju stručnih časopisa i drugih glasila Društva
 10. bira počasne članove, te dodjeljuje nagrade za postignute rezultate u stručnom i znanstvenom radu
 11. bira i razrješava članove Etičkog povjerenstva i Nadzornog odbora
 12. osniva stalna i povremena povjerenstva i druga tijela kojima utvrđuje ciljeve i način rada
 13. odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim ovim Statutom.

 

Članak 13.

Radom skupštine rukovodi Predsjednik Društva.

Kvorum skupštine čini najmanje trećina članova Skupštine Društva.

Članovi Skupštine donose odluke i zaključke nakon rasprave i usklađivanja stavova.

Odluke i zaključci Skupštine i radnih tijela donose se u pravilu javnim glasovanjem i to većinom glasova prisutnih članova, osim kad Skupština donese odluku da se glasovanje vrši tajno.

Ukoliko do početka rada Skupštine nije prisutan dovoljan broj članova, skupština će sačekati s radom jedan sat i tada skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je prisutno najmanje 30 članova Skupštine Društva.

 

2. Predsjednik Društva i dopredsjednici

Članak 14.

Predsjednik Društva zastupa i predstavlja Društvo. Predsjednik saziva Skupštinu, te rukovodi njenim radom, skrbi se o izvršenju odluka, zaključaka i stavova Skupštine, o obavljanju administrativnih, tehničkih i materijalno financijskih poslova, te o osiguravanju javnosti u radu Društva.

Predsjednik podnosi Skupštini godišnji izvještaj o svom radu, a nakon završetka mandata izvješće o četverogodišnjem razdoblju.

Mandat predsjednika traje četiri godine. Ista osoba može biti izabrana za predsjednika Društva najviše dva mandata uzastopno.

Društvo ima tri dopredsjednika koji zamjenjuju predsjednika u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti.

Prilikom izbora predsjednika i dopredsjednika, mora se voditi briga o regionalnoj zastupljenosti.

 

3. Glavni tajnik

Članak 15.

Glavni tajnik priprema sjednice Skupštine, vodi registar članova Društva, priprema izvještaje o radu podružnica i stručnih povjerenstava, te obavlja i druge poslove i zadatke koje mu povjeri Predsjednik i Skupština. Za svoj rad odgovara Predsjedniku i Skupštini Društva.


4. Upravni odbor

Članak 16.

Upravni odbor Društva čine predsjednik, dopredsjednici, glavni tajnik, predsjednik u prethodnom mandatu, predsjednik Sekcije mladih psihijatara i specijalizanata psihijatrije Hrvatske, blagajnik i administrativni tajnici.

Upravni odbor razmatra i donosi odluke osim onih koje donosi Skupština, priprema prijedloge odluka Skupštine, brine o izvršavanju odluka Skupštine, vodi i obavlja poslove Društva između održavanja dviju Skupština i sl.

Upravni odbor bira blagajnika i administrativne tajnike.

Blagajnik obavlja sve poslove vezane uz novčano poslovanje Društva sukladno Zakonu.

Administrativni tajnici, u suradnji s predsjednikom i glavnim tajnikom, obavlja administrativne poslove Društva.

 

5. Savjet Društva

Članak 17.

Savjet Društva se skrbi o usklađenom djelovanju svih stručnih psihijatrijskih društava i sudjeluje u organiziranju psihijatrijskih kongresa.

Savjet Društva čine članovi Upravnog odbora, predstojnici hrvatskih psihijatrijskih klinika, predsjednici svih stručnih psihijatrijskih društava Hrvatskog liječničkog zbora, predsjednik Sekcije mladih, predsjednik povjerenstva za psihijatriju Ministarstva zdravlja RH i ravnatelji psihijatrijskih bolnica (a ukoliko ravnatelj nije psihijatar, onda njegov zamjenik), predstavnik psihijatara u privatnoj praksi, pročelnici katedri za psihijatriju.

Sastanke Savjeta saziva Predsjednik Društva i predsjedava im. 

 

6. Nadzorni odbor

Članak 18.

Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana koje bira Skupština Društva.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

Član Nadzornog odbora ne može obnašati druge dužnosti u tijelima Društva.

Nadzorni odbor skrbi o poštivanju Zakona, Statuta i drugih akata Društva u obavljanju djelatnosti Društva, a posebno o financijskom poslovanju i raspolaganju imovinom Društva.

Nadzorni odbor podnosi Skupštini izvješće o svom radu najmanje jednom godišnje,  prije usvajanja izvješća o radu i poslovanju Društva i financijskog izvješća Društva. 

 

7. Etičko povjerenstvo

Članak 19.

Etičko povjerenstvo broji pet članova koji između sebe izabiru predsjednika. Zadaća Etičkog povjerenstva je promicanje etičkih i deontoloških načela na području psihijatrije i nadzor nad pridržavanjem tih načela u radu svih psihijatara u Republici Hrvatskoj.

Povjerenstvo podnosi Predsjedniku i Skupštini Društva izvještaj o svom radu.

Etičko povjerenstvo pri donošenju odluke o isključenju člana iz Društva donosi odluke većinom glasova svih članova Etičkog povjerenstva.

 

VI. JAVNOST RADA 

Članak 20.

Društvo ostvaruje javnost rada kroz otvorenost rada tijela Društva, izdavanje glasila, objavljivanje informacija o svom radu u sredstvima javnog priopćavanja i slično.

Službene obavijesti Društva,  kao i sve važne i relevantne obavijesti o radu Društva, stručnim, znanstvenim i edukativnim aktivnostima na području psihijatrije u zemlji i iz inozemstva objavljuju se na web stranici Društva www.psihijatrija.hr 

Web stranicu priprema urednički savjet kojeg čine Upravni odbor Društva, urednik i tehnički urednik.

Odluku o izboru i razrješenju glavnog i odgovornog urednika i tehničkog urednika donosi Upravni odbor.

 

VII.  USTROJSTVO DRUŠTVA

Članak 21.

Stručna psihijatrijska društva Hrvatskog liječničkog zbora su ujedno stručna društva Hrvatskog psihijatrijskog Društva.

Članak 22.

Sekcija mladih psihijatara i specijalizanata psihijatrije Hrvatske (u daljnjem tekstu Sekcija) dio je Hrvatskog psihijatrijskog društva. Rad Sekcije je javan i određen Pravilnikom Sekcije i odredbama ovog Statuta.

Predsjednik Sekcije zastupa interese Sekcije na sjednicama Upravnog odbora i Savjeta Društva i sastancima ostalih tijela Društva. Predsjednik Sekcije podnosi tijelima Društva izvještaj o radu Sekcije, a Sekciju obavještava o odlukama tijela Društva. Prava i obveze predsjednika Sekcije, te način odabira i duljina trajanja mandata predsjednika Sekcije utvrđen je Pravilnikom Sekcije.

 

Članak 23.

Društvo može organizirati svoje ustrojstvene oblike – ogranke po teritorijalnom principu.

Ogranak kao oblik organiziranja može se osnovati na teritoriju jedne ili više općina, ako broji najmanje 20 članova. Odluku o osnivanju ogranka donosi Skupština. Ogranak nema svojstvo pravne osobe.

 

Članak 24.

Stručni rad Društva odvija se u radnim grupama koje se osnivaju u skladu s interesima članova Društva.

 

Članak 25.

Radi ostvarivanja širih stručnih i znanstvenih ciljeva Društvo se može učlaniti, udružiti ili na drugi način povezati s drugim domaćim ili međunarodnim udrugama. 

Odluku iz prethodnog stava donosi Skupština Društva.

 

Članak 26.

Radi pokretanja, ostvarivanja i razvijanja međunarodne stručne i znanstvene aktivnosti i suradnje s inozemnim nacionalnim i internacionalnim organizacijama i udrugama sa srodnim ciljevima, Društvo izabire Savjetnika za međunarodnu suradnju i aktivnost.

Odluku o izboru Savjetnika, u pravilu jednog od dopredsjednika Društva, donosi Upravni odbor na prijedlog predsjednika Društva.

 

Članak 27.

Društvo onim svojim članovima i koji se posebno ističu u svojoj djelatnosti i promicanju interesa Društva na prijedlog Savjeta, Upravnog odbora  ili Predsjednika Društva dodjeljuje Zahvalnice, Diplome i Potvrdnice.

Društvo može dodijeliti Zahvalnicu i zaslužnim ne članovima Društva.

 

VIII. IMOVINA DRUŠTVA

Članak 28.

Imovinu društva čine: novčana sredstva, nekretnine, pokretne stvari i druga imovinska prava.

Odluku o stjecanju i prodaji nekretnina donosi Upravni odbor.

Za ostvarivanje svojih ciljeva i zadataka Društvo ostvaruje novčana sredstva od:

 1. godišnje članarine članstva čiju visinu određuje Skupština Društva za tekuću godinu
 2. prihoda od održavanja seminara, simpozija, kongresa, pružanja stručnih i znanstvenih usluga
 3. prihoda od naknade za objavljivanje oglasa u glasilu i publikacijama Društva
 4. donacija sponzora
 5. dobrovoljnih priloga i darova od strane nacionalnih i internacionalnih udruga i organizacija
 6. obavljanjem svojih dopuštenih djelatnosti“

 

Članak 29.

Financijsko poslovanje Društva obavlja se na temelju financijskog plana, a prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je predsjednik. Predsjednik može svoje ovlasti pisanim putem prenijeti i na druge osobe.

Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun Društva.

Rad Sekcije mladih dijelom se financira iz sredstava Društva. Godišnji iznos sredstava za iduću godinu koji se odobrava za rad Sekcije određuje se po završetku prethodne godine, a na temelju financijskog plana Sekcije za narednu godinu.

 

Članak 30.

Društvo može osnivati odgovarajuće fondove. Upravljanje fondom i njegova namjena utvrđuje se Pravilnikom koji donosi Skupština.

 

Članak 31.

Financijsko poslovanje Društva odvija se preko žiro računa Društva.

 

IX.   Obavljanje administrativnIH, tehničkih i materijalno  financijskih poslova

 

Članak 32.

Administrativne, tehničke, materijalno-financijske i druge poslove i zadatke neophodne za ostvarivanje i usuglašavanje programa rada i koordinaciju djelatnosti Društva, obavljaju stručne osobe temeljem Ugovora o djelu.

Članak 33.

Evidencija članova vrši se po svim ustrojstvenim oblicima Društva. Članarina se može uplaćivati tijekom cijele godine.

 

X.  Prestanak Društva 

Članak 34.

Društvo prestaje:

 • odlukom Skupštine Društva donesenom dvotrećinskom većinom glasova svih članova
 • prestankom djelovanja Društva
 • odlukom nadležnog tijela kojom je zabranjeno djelovanje Društva
 • stečaj

Poslove u svezi prestanka rada Društva obavljanja predsjednik Društva.

 

XI. Prijelazne i završne odredbe

Članak 35.

Izmjene i dopune ovog Statuta donose se po istom postupku po kojem se donosi Statut.

 

Članak 36.

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Društva.

 

Članak 37.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana upisa u Registar udruga Republike Hrvatske kod nadležnog tijela državne uprave.

Članak 38.

Stupanjem na snagu ovog Statuta postaje važiti Statut Hrvatskog psihijatrijskog društva donijet dana 12. prosinca 2007. godine, te njegove izmjene i dopune od 17. travnja 2009.

 

 

                                                                                                                 Predsjednik:

                                                                                                          prof.dr.sc. Vlado Jukić