Prof. dr. BRANKO LANG (1933.-1994.)

Od početka rada kao specijalist psihijatar je posvetio svoj rad problematici alkoholom uzrokovanih poremećaja, te je bio dugogodišnji suradnik prof. Hudolinu. Godine 1986. stekao naslov znanstvenog savjetnika i sveučilišnog profesora, te vodio nastavu na Stomatološkom, Pravnom, Medicinskom i Filozofskom fakultetu. Osnivač i voditelj poslijediplomskog studija iz Alkoholizma iz drugih ovisnosti.

Od 1987. godine do svoje prerane smrti1994. godine, bio je predstojnik Klinike za neurologiju, psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti današnje KB “Sestre Milosrdnice”. Svoj rad na području alkohologije se naročito sagledavao na širenju i jačanju Zagrebačke alkohološke škole, kao i radu KLA, te na posebnostima terapijske zajednice alkoholičara u sustavu liječenja. Napisao je preko 160 znanstvenih, stručnih radova, knjiga, popularnih publikacija s područja alkoholizma.

O Društvu

Hrvatsko psihijatrijsko društvo je član Svjetskog psihijatrijskog društva i neprofitabilna nevladina udruga u koju se radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i zadataka dragovoljno udružuju psihijatri i drugi profesionalci i neprofesionalci-dragovoljci, koji rade ili žele raditi na polju zaštite i unapređenja duševnog zdravlja u Republici Hrvatskoj. Društvo ima svojstvo pravne osobe, a rad Društva je javan i određen odredbama Statuta Društva. Zastupaju ga predsjednik i dopredsjednik Društva. Društvo se može udruživati s drugim udrugama zbog boljeg ispunjavanja svojih ciljeva i djelatnosti.

ORGANIZACIJA

   Tijela Društva su: Skupština Društva, predsjednik i dva dopredsjednika, tajnik, Savjet Društva, blagajnik i etičko povjerenstvo.

TEMELJNE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

   Osnovni ciljevi i djelatnosti Društva su:

   • Rad na stalnom stručnom i znanstvenom usavršavanju svojih članova, organizacija stručnih i znanstvenih sastanaka i kongresa, seminara, predavanja, tečajeva usavršavanja
   • Aktivna suradnja sa srodnim znanstvenim, nastavnim i zdravstvenim organizacijama u svrhu sto uspješnijeg rada na stručnom i znanstvenom području
   • Predstavljanje psihijatrijske struke u stručnim i znanstvenim tijelima HLZ i razvijanje stalne suradnje s ostalim stručnim društvima na područjima od zajedničkog interesa
   • Suradnja sa stručnim i znanstvenim društvima u RH i u inozemstvu
   • Kontinuirano praćenje stanja duševnog zdravlja populacije
   • Borba za osiguravanje adekvatnih uvjeta rada te primjene organizacije psihijatrijske skrbi u RH
   • Skrb o poboljšanju uvjeta liječenja i života duševnih bolesnika, podizanje razine svijesti društva za bolje prihvaćanje i liječenje duševnih bolesnika i skrbi o njima
   • Organizacija kongresa psihijatara Hrvatske svake 4 godine
   • Izdavanje Biltena Društva, časopisa i drugih publikacija
   • Stalno razvijanje i njegovanja načela liječničke etike kod svojih članova
   • U suradnji s Liječničkom komorom, nadziranje stručnog rada svojih članova i poduzimanje mjera za zaštitu stručnosti rada svojih članova i zaštitu bolesnika

Prioriteti rada HPD u nadolazećem razdoblju:

  • Reorganizacija hrvatske psihijatrije kojoj bi glavni cilj trebao biti važan pomak od uglavnom bolnički orijentirane psihijatrijske skrbi prema psihijatrijskoj skrbi organiziranoj na komunalnoj razini
  • Kontinuirana edukacija psihijatara i liječnika opće medicine s posebnim težištem na poboljšanju znanja o poremećajima raspoloženja, shizofreniji i anksioznim poremećajima
  • Skidanje stigme s psihijatrijskog bolesnika i poboljšavanje njegove reintegracije u društvo

Povijest Društva

Izvor: Socijalna psihijatrija, Volumen 39, 2011. br 2.  (PDF 4,3 MB) 

Hrvatsko psihijatrijsko društvo je neprofitabilna nevladina udruga u koju se radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i zadataka dragovoljno udružuju psihijatri i drugi profesionalci i neprofesionalci-dragovoljci, koji rade ili žele raditi na polju zaštite i unapređenja duševnog zdravlja u Republici Hrvatskoj. Društvo ima svojstvo pravne osobe, a rad Društva je javan i određen odredbama Statuta Društva. Zastupaju ga predsjednik i dopredsjednik Društva. Društvo se može udruživati s drugim udrugama zbog boljeg ispunjavanja svojih ciljeva i djelatnosti.

Društvo je utemeljeno 1992. godine sa sjedištem u Zagrebu. U početku je društvo nosilo naziv Hrvatsko društvo psihijatara, koje je nedugo zatim preimenovano u Hrvatsko psihijatrijsko društvo. Prvi predsjednik bio je prof. dr. sc. Vasko Muačević. Statut je usklađen sa Zakonom o Udrugama na Skupštini Društva na sjednici održanoj 12. prosinca 1997. godine. Izmjene i dopune Statuta usvojene su na Skupštini Društva održanoj 17. travnja 2009. Društvo je član Svjetskog psihijatrijskog društva (WPA) od lipnja 1993. Važeći Statut donešen je na sjednici Skupštine Društva održanoj dana 15. travnja 2011. godine.

Članovi Društva mogu biti redoviti, izvanredni i počasni. Prema Statutu na čelu društva su: Skupština Društva, predsjednik,  izabrani predsjednik (engl. President elect) , tri dopredsjednika,  glavni tajnik, Upravni odbor, Savjet društva, Nadzorni odbor, Etičko povjerenstvo. Od utemeljenja do danas predsjednici Društva bili su: prof. dr. sc. Vasko Muačević (1992.-1994.), prof. dr. sc. Ljubomir Hotujac (1994.-2010.), te aktualni prof. dr. sc. Vlado Jukić (2010.- ).

Pri Društvu je osnovana Sekcija mladih specijalista i specijalizanata psihijatrije Hrvatske na sjednici osnivačke skupštine Sekcije 15. prosinca 2005. godine. Na sjednici je izabran Odbor od 15 članova, predstavnika psihijatrijskih ustanova diljem Hrvatske. Sekcija je prvi put javnosti predstavljena na III. Hrvatskim psihijatrijskim danima u Opatiji u travnju 2006. godine. Sekcija ima svoj Pravilnik koji je donešen na sjednici održanoj 12. srpnja 2007. godine. Dopune Pravilnika su usvojene i izmjenjene na sjednicama Odbora održanih 17. prosinca 2008. i 22. svibnja 2009. Predsjednici Sekcije: dr. sc. Martina Rojnić Kuzman (2007.-2009.), dr. sc. Nikolina Jovanović (2009.-2011.), te aktualna dr. sc. Iva Rakoš (2011.-).

Službeno glasilo Hrvatskog psihijatrijskog društva je časopis Socijalna psihijatrija. Glasilo izdaje Klinika za psihijatriju Medicinskog fakulteta i KBC-a Zagreb, Rebro, u suradnji s Hrvatskom akademijom medicinskih znanosti.
Prvih godina postojanja Društvo se oglašavalo Biltenom kao glasilom Društva. Prvi broj glasila izišao je u siječnju 1993. godine, a zadnji u prosincu 1997. godine.

Društvo je tijekom svoje povijesti organiziralo ili sudjelovalo u organizaciji kongresa, stručnih sastanaka, tečajeva i skupova iz područja psihijatrije. Društvo je pokretač i osnivač Hrvatskih psihijatrijskih kongresa. Do sada ih je održano pet (Split, 1994.; Opatija, 1998.; Osijek, 2002.; Cavtat, 2006.; Šibenik, 2010.). Društvo održava od 2003. godine i jednom godišnje Hrvatske psihijatrijske dane, čiji je idejni začetnik prof. dr. sc. Ljubomir Hotujac, tadašnji predsjednik Društva. Prvi hrvatski psihijatrijski dani održani su u Rovinju, a svi kasniji u Opatiji.

Društvo je ostvarilo ili ostvaruje niz projekata psihosocijalnepomoći stradalnicima Domovinskog rata, poput projekata Psihosocijalna pomoć izbjeglicama i prognanicima u kolektivnim centrima, Pomoć trudnicama i majkama s djecom do 1 godine starosti, koji imaju specifične probleme u izbjegličkoj ili prognaničkoj situaciji itd. Društvo je osobito bilo uključeno u rješavanje posttraumatskih stresnih poremećaja. Na tu temu, međuostalim, Društvo je bilo jedno od suorganizatora Stručnog sastanka hrvatskih psihijatara održanog u Osijeku u listopadu 1996. godine na temu „Posttraumatski stresni poremećaji“.


Logo Društva u izdanjima glasila Bilten

 

 

 

 

 

Službeni i aktualni logo Društva:


Osnovni ciljevi i djelatnost Društva su:

 1. rad na stalnom stručnom i znanstvenom usavršavanju svojeg članstva kroz organiziranje stručnih i znanstvenih sastanaka i kongresa, seminara i predavanja, te tečajeva usavršavanja
 2. aktivna suradnja sa srodnim znanstvenim, nastavnim i zdravstvenim organizacijama u svrhu što uspješnijeg rada na stručnom i znanstvenom području
 3. predstavljanje psihijatrijske struke u stručnim i znanstvenim tijelima Hrvatskog liječničkog zbora kroz zborska stručna psihijatrijska društva
 4. suradnja sa stručnim i znanstvenim društvima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu na područjima od zajedničkog interesa
 5. kontinuirano praćenje stanja duševnog zdravlja populacije;
 6. borba za osiguravanje odgovarajućih uvjeta rada te primjerenu organizaciju psihijatrijske skrbi u Republici Hrvatskoj
 7. skrb o poboljšanju uvjeta liječenja i života duševnih bolesnika, podizanje nivoa svijesti društva za bolje prihvaćanje i liječenje duševnih bolesnika i skrbi o njima;
 8. organiziranje kongresa psihijatara Hrvatske svake četiri godine;
 9. izdavanje Biltena Društva, časopisa i drugih publikacija, u skladu s postojećim propisima
 10. njegovanje i razvijanje načela liječničke etike kod svojih članova
 11. nadzor nad stručnim radom svojih članova u suradnji s liječničkom komorom.
 12. poduzimanje mjera za zaštitu stručnosti rada svojih članova i za zaštitu bolesnika