Preporuke HPD-a u vezi aktualne epidemije COVID-19

Situacija epidemije koronavirusom predstavlja potencijalno traumatsku situaciju u kojoj je ugroženo mentalno zdravlje čitave populacije a time i zdravlje pojedinaca, uključujući i osobe koje imaju psihičke poremećaje. Nadalje, ugroženo je i zdravlje osoba koje sudjeluju u liječenju zaraženih osoba. Stanje distresa povratno pogoduje pojavi tjelesnih bolesti. Stoga je nužno uključiti psihosocijalnu podršku i brigu za mentalno zdravlje u zajedničku prevenciju i kontrolu epidemiološke situacije od samih početaka intervencije, što je vidljivo i u nizu zemalja koje su u ranijem periodu bile pogođene zarazom koronavirusom.

HPD izdaje nekoliko preporuka za organizaciju psihijatrijske skrbi, opće i specifične mjere smanjenja unosa i zaraze koronavirusom u okvirima psihijatrijskih jedinica te mjere za samopomoć za opću populaciju.

Preporuke Hrvatskog Psihijatrijskog Društva za organizaciju psihijatrijske skrbi i psihijatrijske intevrencije tijekom epidemije koronavirusom

Preporuke Hrvatskog Psihijatrijskog Društva za opće i specifične mjere smanjenja unosa i zaraze koronavirusom u okvirima psihijatrijskih jedinica općih bolnica i psihijatrijskih bolnica

Epidemija korona virusa (SARS-CoV-2) i duševno zdravlje – upute za samopomoć

Psihološka prva pomoć: upute za pomagače

Preporuke Hrvatskog Psihijatrijskog Društva za psihofarmakološko liječenje psihijatrijskih stanja tijekom epidemije COVID-19

Preporuke Hrvatskog Psihijatrijskog Društva za deeskalacijski postupak i komunikaciju s agresivnim bolesnikom

Preporuka Hrvatskog psihijatrijskog društva o promjeni termina „socijalno distanciranje“ u komunikaciji oko aktualne epidemije novim koronavirusom SARS-CoV-2: Tjelesna udaljenost neka znači emocionalnu bliskost

Covid-19 i dugodjelujući antipsihotici

 

Osim preporuka HPD, objavljujemo i prijevode važnih dokumenata koje su preveli naši kolege, a objavila su ih relevantne međunarodne stručne organizacije.

SKRB O PACIJENTIMA TIJEKOM EPIDEMIJE COVID-19

PSIHOLOŠKI I PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI EPIDEMIJE COVID-19

KORONAVIRUS NA BOLNIČKOM ODJELU: NOVI IZAZOV ZA PSIHIJATRIJU

MOGUĆE POSLJEDICE KORONAVIRUSA NA OVISNIKE O DROGAMA

KAKO SE NOSITI SA ANKSIOZNOŠĆU I STRESOM ZA VRIJEME EPIDEMIJE COVID-19

ZAŠTITA DOBROBITI ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZA VRIJEME EPIDEMIJE COVID-19 I DRUGIH ZARAZNIH BOLESTI

OPIJATSKA SUPSTITUCIJSKA TERAPIJA U VREMENU COVID-19

PSIHOLOŠKI UČINCI IZOLACIJE TIJEKOM EPIDEMIJE KORONAVIRUSA

PUŠENJE I COVID-19

COVID-19 I KONZUMENTI DROGA

 

Zahvaljujemo svim kolegama koji su sudjelovali u izradi preporuka i u prijevodima svih dokumenata, doc.dr.sc. Martina Rojnić Kuzman, dr.sc. Stipe Drmić, dr.sc. Marko Ćurković, dr.sc. Ivan Ćelić, doc.dr.sc. Marina Letica Crepulja, doc.dr.sc. Anamarija Petek Erić, dr. Irena Rojnić Palavra, dr.sc. Aleksandar Savić, prof.dr.sc. Zoran Zoričić, prof.dr.sc. Marina Šagud, prof.dr.sc. Dalibor Karlović, doc.dr.sc. Vjekostav Peitl, dr. Anja Melada i dr. Ela Milutinović, te prof.dr.sc. Igor Filipčić i prof.dr.sc. Alma Mihaljević Peleš, te pozivamo sve kolege da pošalju sva nova saznanja i komentare, te prijevode novih tekstova kako bi ih mogli uvrstiti među postojeće dokumente čim ranije.

Preporuke su podržala psihijatrijska društva:

Hrvatsko društvo za ovisnosti, HLZ, predsjednik prof.dr.sc. Zoran Zoričić

Hrvatsko društvo za shizofreniju i poremećaje iz spektra, HLZ, predsjednik prof.dr.sc. Dalibor Karlović

Referentni centar za psihijatrijsku neurobiologiju MZ

Hrvatsko društvo za personologiju, poremećaje ličnosti i poremećaje hranjenja HLZ, predsjednik prof.dr.sc. Darko Marčinko

Hrvatsko društvo za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi, predsjednik prof.dr.sc. Ninoslav Mimica

Psihijatrijsko društvo Hrvatske Udruge Medicinskih Sestara, predsjednica dipl.med.techn. Martina Filko Kajba

Hrvatsko društvo za psihoanalitičku psihoterapiju, predsjednik prim.dr.sc. Vedran Bilić

Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju HLZ, predsjednica prof.dr.sc. Slađana Štrkalj Ivezić

Hrvatsko društvo za kreativnu psihofarmakoterapiju i biologijsku psihijatriju, predsjednik prof.dr.sc. Miro Jakovljević

Hrvatsko društvo za neurostimulaciju mozga HLZ, predsjednik prof.dr.sc. Igor Filipčić

Hrvatsko društvo za forenzičku psihijatriju, predsjednik doc.dr.sc. Nadica Buzina

Društvo za afektivne poremećaje, predsjednica prof.dr.sc. Alma Mihaljević Peles